phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Rozhodnutia zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. v roku 2005 prvý krát získala súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre odpad kategórie O, ktoré vykonávame činnosťou R12 a R13. Výsledkom zhodnocovania odpadov činnosťou R12 je odpad kód odpadu 19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov), ktorý bude následne spaľovaný v cementárskej peci. Uvedený horľavý odpad je spálený v cementárskej peci činnosťou R1 - energetické zhodnotenie odpadu. V roku 2017 získala spoločnosť Integrované povolenie na vykonávanie činností v prevádzke Zaradenie na zhodnocovanie odpadu činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie činnosťou R1, činnosťou R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (výroba drevo štiepky z čistých drevených odpadov) a R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).