phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Certifikát systému manažérstva kvality

V roku 2015 boli medzinárodnou certifikačnou organizáciou TÜV SÜD Slovakia udelené spoločnosti Brantner Altgas s.r.o. certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001:2001 a environmentálneho manažérstva ISO 14001:2005, ktoré sú zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality pre našich zákazníkov. Spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. plánuje neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb pre svojich zákazníkov a reagovať na ich zvýšené nároky. Svoju konkurenčnú výhodu zabezpečujeme predovšetkým spájaním kvality a ochrany životného prostredia.

Spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. dňa 27. novembra 2015 úspešne absolvovala certifikačný audit. Na základe požiadaviek nových noriem, spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. dňa 10. septembra 2022 úspešne absolvovala recertifikačný audit podľa nových revidovaných noriem, na základe ktorého získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 a certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 pre nasledovné oblasti:

  • Výroba tuhého alternatívneho paliva
  • Zber, preprava a zhodnocovanie komunálneho odpadu a odpadu z priemyslu a obchodu
  • Triedenie a zhodnocovanie druhotných surovín
  • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom

Certifikát systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia preukazuje, že zavedený systém je naďalej udržiavaný v súlade s požiadavkami príslušných noriem, je zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality pre našich zákazníkov.

Dňa 16. Novembra 2023 spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. získala nový certifikát STN EN ISO 45001:2019, ktorý nás zaväzuje vytvárať vhodné a bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov.