phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Zoznam odberateľov TAP

Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec
Cemmac,a.s.,Horné Srnie
Považská cementáreň, a.s., Ladce

KATALÓGOVÉ ČÍSLA NA ZBER ODPADU:

02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva
03 01 05 Piliny,hobliny, odrezky, odpadové drevo, drevotriesky, dýhy a iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01 Odpadová kôra a drevo
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
15 01 02 Obaly z plastov
15 01 03 Obaly z dreva
15 01 06 Zmiešané obaly
17 02 01 Drevo
19 12 01 Papier a lepenka
19 12 07 Drevo a iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 03 07 Objemný odpad
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad

KATALÓGOVÉ ČÍSLA VHODNE DO TAP:

02 01 04 Odpadové pasty ( okrem obalov)
02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu a spracovanie
02 03 99 Odpady inak nešpecifikované
02 04 99 Odpady inak nešpecifikované
02 06 01 Materiály nevhodné na spotřebu alebo spracovanie
02 06 99 Odpady inak nešpecifikované
03 01 05 Piliny,hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové drevovláknité dosky, dýhy a iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 10 Výmety z vlákien , plnív náterov z mechanickej separácie
03 03 99 Odpady inak nešpecifikované
04 02 09 Odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, clastomér,plastomér)
04 02 21 Odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 Odpady zo spracovaných textilných vlákien
04 02 99 Odpady inak nešpecifokované
07 02 13 Odpadový plast
07 02 99 Odpady inak nešpicifikované
08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný jako uvedený v 08 03 17
09 01 08 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
15 01 02 Obaly z plastov
15 01 03 Obaly z dreva
15 01 05 Kompozitné obaly
15 01 06 Zmiešané obaly
15 01 09 Obaly z textíliu
15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály,handry na čistenie a ochranné odevy
16 01 19 Plasty
16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako v uvedené v 16 02 15
17 02 01 Drevo
17 02 03 Plasty
18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy( obväzy,sádrové odtlačky,posteľná bielizeň,jednorázové odevy, plienky)
19 12 01 Papier a lepenka
19 12 04 Plasty a guma
19 12 07 Drevo a iné jako uvedené v 19 12 06
19 12 08 Textílie
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné jako uvedené v 19 12 11
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 10 Šatstvo
20 01 11 Textílie
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 Plasty

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

07 02 17

Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

KATALÓGOVÉ ČÍSLA NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE ODPADU:

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

03 01 01

odpadová kôra a korok

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01

odpadová kôra a drevo

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

15 01 03

obaly z dreva

15 01 06

zmiešané obaly

17 02 01

drevo

19 12 01

papier a lepenka

19 12 07

drevo iné ako uvedené v 19 12 06

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37