phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Brantner Altgas

Spoločnosť Brantner Altgas s.r.o., patriaca do skupiny Brantner, je jedno z prvých zariadení na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel svojho druhu na Slovensku.

V tomto zariadení je moderná, veľkokapacitná technológia, kde sa mechanicky upravujú a kombinujú rôzne typy odpadov, ktoré slúžia ako alternatívne palivo pre cementársky priemysel.

Jedinečnosť tohto zariadenia spočíva v ekologickom prístupe pri výrobe cementu, kde sa namiesto prvotných surovín, ktoré sú vyčerpateľné, využíva palivo založené na odpadoch, ktoré sme vytvorili a ktoré by skončilo na skládkach.

Takto sa využíva energetický potenciál inak zneškodňovaného odpadu z domácností a priemyslu a tým šetrí naše suroviny a naše životné prostredie.

Skupina Brantner

Poslaním skupiny Brantner je prinášať inovatívne myšlienky do komunálnych služieb mestám a obciam, využívať a rozvíjať efektívnejšie a ekologickejšie formy zhodnocovania odpadov s ohľadom na naše životné prostredie.

Brantner Altgas patrí do skupiny Brantner

Spoločnosť Brantner Altgas, s.r.o. je významným členom skupiny Brantner na Slovensku, ktorá je súčasťou obchodnej vetvy Brantner-Gruppe so sídlom v Rakúsku. Materská spoločnosť Brantner začala so spracovaním odpadov a poskytovaním komunálnych služieb v roku 1976 (história spoločnosti však siaha do r. 1936) a to prvým obciam v Dolnom Rakúsku. V deväťdesiatych rokoch svoju činnosť rozšírila do západnej a východnej Európy. Postupne boli založené dcérske spoločnosti v SRN, Luxembursku, na Slovensku a v Čechách. Medzinárodná expanzia firmy Brantner-Gruppe do strednej a východnej Európy pokračovala i naďalej a to do Chorvátska, Rumunska, Slovinska, Turecka..

Dnes predstavuje firma Brantner-Gruppe, ktorá je ešte stále vedená ako 100 %-ný rodinný podnik, 53 pobočiek, resp. joint ventures, zamestnáva 3134 spolupracovníkov a má v nasadení približne 720 vozidiel.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SKUPINY BRANTNER

1936

História rakúskej firmy Brantner s hlavným sídlom v dolnorakúskom Kremsi začína v roku 1936, keď Walter Brantner sen., narodený v roku 1910, zakladá najprv taxikársku firmu a neskôr cestovnú kanceláriu ako aj prepravnú autobusovú firmu, ktorou organizuje výletné cesty do oblasti Wachau.

1960

Akvizícia  autobusovej firmy Kohl v Langenlois, ktorá vlastnila práva na nákladnú dopravu medzi Krems a St. Pölten, založenie cestovnej kancelárie v Kremse na Oberen Landstr., následne  vybudovanie cestovnej kancelárie s filiálkami  v Langenlois, Zwettl a St. Pölten.

1961

Pán Walter Brantner jun., narodený v roku 1940 vstupuje do otcovskej firmy a začína s postupným budovaním prepravnej firmy. Získanie prvého nákladného auta a kontinuálny rast prepravnej firmy, ktorá postupom času vytvorila prevádzky v Luxembursku, Aschaffenburgu a na Slovensku.

1976

O niekoľko rokov neskôr vzniká pod vedením Waltera Brantnera jun. obchodná vetva Odpadové hospodárstvo a Komunálne služby. Firma začína s odpadovohospodárskym spracovaním odpadu prvých obcí v Dolnom Rakúsku.

1991

Know – how a vízia firmy Brantner-Gruppe dali podnet k tomu, aby firma rozšírila svoju činnosť v oblastiach prepravy a logistiky, ako aj odpadového hospodárstva a Komunálnych služieb postupne do západnej i východnej Európy. Postupne boli založené dcérske spoločnosti v SRN, Luxembursku.

1992

Založenie dcérskych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Čechách.

1994

Otvorenie triediacej linky na plasty vo Wölbling.

1997

Otvorenie centrály v Kremse (Brennaustraße) pre odvetvie odpadového hospodárstva.

2000

Bernd Brantner, narodený v roku 1977 vstupuje do firmy. Medzinárodná expanzia firmy Brantner-Gruppe do strednej a východnej Európy pokračuje i naďalej.

2004

V Chorvátsku, Slovinsku a Rumunsku vznikajú ďalšie joint ventures v oblasti prepravy a logistiky a odpadového hospodárstva. Cestovné kancelárie a autobusová preprava boli vyčlenené z Brantner - Gruppe. Akvizícia NUA Abfallwirtschaft  od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

2007 

Založenie spoločnosti v Srbsku, postupné vybudovanie štyroch prevádzok v Srbsku.

2011 

Založenie prvej spoločnosti v Turecku pre oblasť Istanbul.

Súčasnosť

Vznik novej dcérskej spoločnosti v Poľsku. Dnes predstavuje firma Brantner-Gruppe, ktorá je stále vedená ako 100 %-ný rodinný podnik, 65 pobočiek, ktoré zamestnávajú viac ako 3 000 zamestnancov, má v nasadení približne 1 000 vozidiel a strojov, 14 skládok, 11 triediacich liniek, 9 kompostární  v Európe.