phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Slávnostné otvorenie sídla - nový zberný dvor

Pri príležitosti zmeny sídla našej spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. sa dňa 9.6.2011 uskutočnilo slávnostné otvorenie nového sídla spoločnosti na Robotníckej ulici č. 20 v Martine. Konateľ spoločnosti Ing. František Mačuga na slávnostnom otvorení privítal majiteľa rakúskej materskej spoločnosti p. Bernda Brantnera, zástupcu primátora Ing. Milana Malíka, ako aj všetkých pozvaných hostí.


Spolu s otvorením sídla spoločnosti bol predstavený aj nový zberný dvor. Cieľom otvorenia zberného dvora je nielen zvýšenie podielu separácie, ale aj zníženie množstva ostatných a nebezpečných odpadov v životnom prostredí a zamedzenie vzniku čiernych skládok. Na zberný dvor môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta Martin odovzdať viac ako 35 separovaných zložiek komunálneho odpadu, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, bioodpad, pneumatiky, textil a zaujímavosťou je aj zber jedlých olejov. Zberný dvor sa nachádza v areáli spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., je ľahko dostupný pre peších, pre osobné i nákladné autá. Pre občanov mesta Martin bude zberný dvor sprístupnený v mesiaci júl 2011.

www.brantnerfatra.sk